Permisos

Carnet Ciclomotor 49 Autoescola Lleida

Permís AM – Carnet de ciclomotor

Fins al mes de maig del 2010, aquest permís es coneixia com a Llicència de Conducció per a Ciclomotors.

Per obtenir el “Permís de Conduir AM”, actualment l’edat mínima són 15 anys (abans eren 14). Aquest permís habilita la conducció per la via pública de ciclomotors de dues o tres rodes la cilindrada de les quals no superi els 50 c.c. i quadricicles lleugers la velocitat dels quals no sobrepassi els 45 km/h. Per obtenir el permís AM, s’ha de superar un examen teòric de 20 preguntes (amb un màxim de dues fallades) i un examen pràctic en circuit tancat.

 

carnet moto 125 A1 autoescola lleida

Permís A1- Carnet de moto fins a 125cc

L’edat mínima per obtenir aquest permís són 16 anys. Habilita la conducció per la via pública de motocicletes lleugeres SENSE sidecar amb una cilindrada màxima de 125 cc i una potència màxima d’11 kW (15 CV). A més, la relació potencia/massa no pot ser superior a 0,11 kW/kg.

Per obtenir-ho, la llei exigeix aprovar 4 exàmens: Teòric de circulació viària, teòric específic de la classe A1, pràctic en circuit tancat i pràctic en circulació oberta.

 

Permis A2 Carnet moto fins a 35kw Lleida

Permís A2 – Carnet de moto fins a 35kw

L’edat mínima per obtenir-ho és de 18 anys i la seva creació data del 2009. Habilita la conducció per la via pública de: Tots els vehicles que autoritzi el Permís de Conducció Classe A1Motocicletes, amb o sense sidecar amb una potència màxima de 35kw/47cv (sense límit de cilindrada) o motocicletes amb o sense sidecar que no tinguin una relació potencia/massa superior a 0,2 kW/kg.

Per obtenir aquesta classe, la llei exigeix aprovar 4 exàmens. Dos teòrics i dos pràctics: Teòric de circulació viària, teòric específic de motocicletes, pràctic de maniobres (en circuit tancat), pràctic de circulació (es realitza en la via pública).

 

carnet moto A +35kw autoescola lleida

Permís A – Carnet de moto de més de 35kw

L’edat mínima per obtenir-ho és de 20 anys, ja que aquest permís requereix haver estat en possessió del Permís A2 durant almenys 2 anys. El Permís de Classe A habilita la conducció per la via pública de motocicletes de qualsevol potència i pes; i de tots els vehicles autoritzats pels permisos AM, A1 i A2.

Per a l’obtenció d’aquest permís la llei exigeix realitzar un curs de formació específica de la Direcció general de trànsit, que s’imparteix en escoles i centres autoritzats.

 

carnet cotxe B autoescola lleida

Permís B – Carnet de cotxe

L’edat mínima per obtenir el permís de conduir de Classe B és de 18 anys. Habilita la conducció per la via pública de diversos vehicles de dues o tres rodes i quadricicles de motor fins a 3500 kg de m.m.a. (massa màxima autoritzada), entre d’altres.
Per obtenir aquesta classe, la llei exigeix aprovar un examen teòric (prova comuna) i  una prova de circulació en vies obertes al trànsit.

 

Permís C1 camió petit lleida

Permís C1 – Carnet de camió petit

Edat mínima per obtenir-ho: 18 anys i ser titular del permís B en vigor. Amb ell pots conduir vehicles d’entre 3.500 kg i 7.500 kg i el nombre dels quals de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de nou. Amb el C1 es pot portar enganxat un remolc la massa màxima del qual autoritzada no excedeixi de 750 kg. (C1+E per a remolcs de més pes).

Serà necessari realitzar 3 exàmens: Teòric d’específic i mantenimentmaniobres en circuit tancat i circulació en via pública.

 

Permís C camió lleida

Permís C – Carnet de camió

L’edat mínima per obtenir-ho és de 21 anys (18 en cas de tenir Certificat d’Aptitud Professional) i a més cal ser titular del permís B en vigor. El permís de la Classe C habilita la conducció per la via pública d’automòbils la massa màxima autoritzada dels quals excedeixi de 3.500 kg i el nombre dels quals de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de nou. Aquests automòbils podran portar enganxat un remolc de menys de 750 kg.

Serà necessari aprovar 3 exàmens: el primer serà un teòric específic i de manteniment de l’automòbil, tret que siguis titular del permís C1 i tinguis més de 21 anys, cas en el qual estaràs exempt. A més, hauràs de fer una prova en circuit tancat i una de circulació en via pública.

 

Carnet D1 autocar petit Lleida

Permís D1 – Carnet d’autocar petit

L’edat mínima per obtenir-ho és de 21 anys i es necessita ser titular del permís B en vigor. Habilita la conducció d’automòbils destinats al transport de persones dels quals el nombre de seients, inclòs el del conductor, sigui superior a nou i no excedeixi de disset. Com en permisos anteriors, podran portar enganxat un remolc la m.m.a del qual no excedeixi de 750 kg.

Serà necessari realitzar 3 exàmens: teòric, maniobres en circuit tancat i circulació en via pública.

 

carnet D autocar autoescola lleida

Permís D – Carnet d’autocar

Per obtenir aquest permís cal tenir com a mínim 24 anys i ser titular del Permís de la Classe B en vigor. El Permís de Classe D habilita la conducció per la via pública d’automòbils destinats al transport de persones els quals, el nombre de seients, inclòs el del conductor, sigui superior a nou (aquests automòbils podran portar enganxat un remolc la massa màxima del qual autoritzada no excedeixi de 750 kg). A més, el titular podrà conduir troleibusos.

Serà necessari realitzar 3 exàmens: Teòric específic. (Si l’aspirant és titular del permís D1, estarà exempt d’aquesta prova). Maniobres en circuit tancat, i circulació en via pública.

 

carnet remolcs pesats E

Permís E – Carnet per a remolcs pesats

Permet la conducció de: Conjunts de vehicles formats per un remolc o semiremolc de més de 750 kg. de m.m.a. B + I el remolc no pot excedir de 3500 kg. Resta de permisos consultar reglament.

Requisits: Tenir 18 anys per al B + E, 18 anys per al C1 + E i C + E amb Certificat d’Aptitud Professional, 21 anys per al D1 + E, D + E, C1 + E i C + E i ser posseïdor del permís en vigor per al què es demani l’E.

Cal aprovar els següents exàmens: Examen teòric específic, maniobres en circuit tancat (pista), circulació a la via pública. Consultar altres supòsits.

 

carnet tractor LVA Llicència vehicles agrícoles Autoescola Lleida

Permís LVA – Llicència per a vehicles agrícoles

Autoritza a conduir vehicles especials agrícoles que no excedeixin de les masses o dimensions màximes establertes i que la seva velocitat no sobrepassi dels 45Km/h.

 

Permisos que impliquen la concessió d’uns altres

Segons la normativa vigent, recordem que l’obtenció dels permisos que a continuació s’indiquen implicarà la concessió dels següents:

  • La concessió del permís de la Classe A1 implica la concessió de la Classe AM.
  • La concessió del permís de la Classe A2 implica la concessió del de la Classe A1.
  • La concessió del permís de la Classe A implica la concessió del de la Classe A1, Classe AM i Classe A2.
  • La concessió del permís de les Classes C i D implica la concessió del de la Classe C1 i Classe D1, respectivament;
  • La concessió del permís de les classes C1+E, C+E, D1+E o D+E implica la concessió del de la classe B+E.
  • La concessió del permís de la Classe C+E implica la concessió del de la Classe C1+E.
  • La concessió del permís de la Classe C+E implica la concessió de la Classe D+E quan el seu titular posseeixi el de la Classe D.
  • La concessió del permís de la Classe D+E implica la concessió de la Classe D1+E.

I finalment, fins a l’1 de gener de 2016, la concessió dels permisos de les classes C1 i D1 implica també la concessió del permís de la Classe BTP.